برای 10 سالگی دوچرخه


 

آرزو می کنم ١٠ سال دیگر پسر من و بقیه پسر ها و دختر ها در جهانی آبادتر آزاد تر و شاد تر زندگی کنند.جهانی که در آن انسان ها حداقل تلاش کنند با هم و در کنار هم باشند.جهانی که اگرچه رؤیایی است ولی میتوان به آن نزدیک شدچون همیشه نسل های بعدی از نسل های قبلی بهتر هستند.

 

گفتند برای ١٠ سالگی دوچرخه (ضمیمه نوجوان پنجشنبه های همشهری)هر کدام از اعضای تحریریه یک آرزو کنند.من هم این را نوشتم.امروز که چاپ شد دیدم بقیه آرزوهای گل و بلبلی خیلی نوجوانانه و رمانتیک و ساده کرده بودند و فقط من انقدر سخت گرفته بودم!اوه

/ 0 نظر / 11 بازدید